Algemene voorwaarden

Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn de Dutch Digital Agencies voorwaarden van toepassing. Deze voorwaarden zijn opgesteld door Dutch Digital Agencies (DDA), branchevereniging van de beste internetbureau's van Nederland.

U kunt de voorwaarden ook direct downloaden: ALGEMENE VOORWAARDEN 2023.pdf

DDA-VOORWAARDEN

Artikel 1               Definities

1.1     In deze DDA-Voorwaarden worden de volgende begrippen met een beginhoofdletter gebruikt, zowel in enkelvoud als in meervoud. Onder deze begrippen wordt verstaan:

Bijlage:     Aanhangsel bij de DDA-Voorwaarden met specifieke bepalingen ten aanzien van de te leveren Dienst; 
Dienst:   De door SWIS B.V. krachtens de Overeenkomst aan Opdrachtgever te leveren diensten, inclusief, indien van toepassing, resultaten van diensten;
DDA:  Dutch Digital Agencies, de branchevereniging en kennisorganisatie van internetbureaus in Nederland waarvan SWIS B.V. lid is;
SWIS B.V -Voorwaarden: Deze voorwaarden van SWIS B.V. inclusief alle toepasselijke Bijlagen
IE-rechten:    Alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante rechten, zoals maar niet beperkt tot auteursrechten, merkrechten, octrooirechten, modelrechten, handelsnaamrechten, rechten op domeinnamen, databankrechten en naburige rechten, alsmede rechten op knowhow en eenlijnsprestaties;
Opdrachtgever:  De natuurlijke– of rechtspersoon die een Overeenkomst heeft gesloten of zal sluiten met SWIS B.V.;
Overeenkomst: 

De volledige overeenkomst tussen SWIS B.V. en Opdrachtgever betreffende levering van de Diensten, met inbegrip van de aanbieding of offerte van SWIS B.V., deze SWIS B.V. Voorwaarden, een eventuele tussen Partijen gesloten service level agreement en/of verwerkersovereenkomst en alle andere documenten die afspraken bevatten in het kader van de te leveren Diensten;

Partijen:  SWIS B.V. en Opdrachtgever; en
Persoonsgegeven:   Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, zoals bedoeld in artikel 4 lid 1 Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 

Artikel 2              Algemeen

 

 


2.1       De SWIS B.V. Voorwaarden zijn van toepassing op en maken onlosmakelijk deel uit van alle Overeenkomsten tussen SWIS B.V. en Opdrachtgever. Naast deze SWIS B.V. Voorwaarden zijn ook de specifieke Bijlage(n) van de SWIS B.V. Voorwaarden van toepassing die door SWIS B.V. aan Opdrachtgever ter hand zijn gesteld.

2.2       Wanneer in de SWIS B.V. Voorwaarden wordt aangegeven dat een handeling schriftelijk dient te geschieden, wordt daarmee ook bedoeld per e-mail.

2.3       Afwijkingen van de SWIS B.V. Voorwaarden zijn alleen geldig als deze uitdrukkelijk schriftelijk door SWIS B.V. en Opdrachtgever zijn overeengekomen en hebben alleen gelding voor de specifieke Overeenkomst waarvoor zij zijn overeengekomen.

2.4       Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever zijn niet van toepassing op de Overeenkomst, tenzij Partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen. In het laatste geval hebben de SWIS B.V. Voorwaarden te allen tijde voorrang op de door Opdrachtgever gehanteerde inkoop- of andere voorwaarden.

2.5       Als deze SWIS B.V. Voorwaarden eenmaal van toepassing zijn geweest op een rechtsverhouding tussen SWIS B.V. en Opdrachtgever, wordt Opdrachtgever geacht bij voorbaat te hebben ingestemd met de toepasselijkheid van deze SWIS B.V. Voorwaarden op daarna gesloten en te sluiten Overeenkomsten.

2.6       Indien en voor zover enige bepaling van de SWIS B.V. Voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de SWIS B.V. Voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Partijen zullen in dat geval in overleg een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

2.7       Bij tegenstrijdigheid tussen bepalingen uit verschillende onderdelen uit de Overeenkomst en de SWIS B.V. Voorwaarden, geldt de onderstaande rangorde, waarbij het eerst genoemde document steeds voorrang heeft op het later genoemde document:

 1. aanbieding of offerte
 2. verwerkersovereenkomst (indien van toepassing)
 3. service level agreement (indien van toepassing)
 4. Bijlagen bij SWIS B.V. Voorwaarden
 5. SWIS B.V. Voorwaarden
 6. overige documenten (indien van toepassing)

2.8       Elektronische communicatie tussen Partijen wordt geacht te zijn ontvangen op de dag van verzending, tenzij het tegendeel wordt bewezen.

 

Artikel 3              Offertes en totstandkoming Overeenkomst

3.1        Offertes en andere aanbiedingen van SWIS B.V. zijn vrijblijvend en kunnen na aanvaarding binnen een redelijke termijn door SWIS B.V. worden herroepen.

3.2        Aanbiedingen en offertes verliezen hun geldigheid na verloop van vier weken na dagtekening, tenzij schriftelijk anders is aangegeven.

3.3        Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan SWIS B.V. verstrekte gegevens waarop SWIS B.V. zijn aanbieding baseert. Indien die gegevens niet juist of volledig blijken te zijn, heeft SWIS B.V. het recht om de aanbieding dan wel de reeds tot stand gekomen Overeenkomst te wijzigen, op te zeggen of te ontbinden.

3.4        Een Overeenkomst komt tot stand doordat Opdrachtgever van een ongewijzigde geldige offerte en/of aanbieding van SWIS B.V. schriftelijk of anderszins aanvaard. In het geval van mondelinge aanvaarding kan SWIS B.V. een schriftelijke bevestiging verlangen alvorens met de uitvoering van de Overeenkomst aan te vangen.

Artikel 4              Uitvoering van de Overeenkomst en levering

4.1        SWIS B.V. zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap en techniek. De tussen SWIS B.V. en Opdrachtgever te sluiten Overeenkomst draagt het karakter van een inspanningsverbintenis, tenzij en voor zover in de schriftelijke Overeenkomst SWIS B.V. uitdrukkelijk een resultaat heeft toegezegd en het betreffende resultaat tevens met voldoende bepaaldheid is omschreven in de Overeenkomst. Eventuele afspraken over een service-niveau worden steeds schriftelijk overeengekomen in een afzonderlijke service level agreement.

4.2        Partijen bepalen in de Overeenkomst de leveringstermijnen en –data alsmede de plaats en wijze waarop de Diensten worden geleverd en/of opgeleverd. De doorlooptijd van een opdracht is afhankelijk van diverse factoren en omstandigheden, zoals de kwaliteit van de gegevens en informatie die Opdrachtgever verstrekt en de medewerking van Opdrachtgever en relevante derden. Genoemde leveringstermijnen gelden dan ook niet als fatale termijnen, tenzij Partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. In het geval van een (dreigende) overschrijding van een (leverings)termijn zullen Partijen zo spoedig mogelijk in overleg treden, teneinde passende maatregelen te nemen.

4.3        Indien is overeengekomen dat de Overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, is SWIS B.V. gerechtigd de aanvang van de Diensten die tot een volgende fase behoren uit te stellen totdat Opdrachtgever resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

4.4        SWIS B.V. is niet verplicht aanwijzingen op te volgen die de inhoud of omvang van de overeengekomen Diensten wijzigen of aanvullen; indien dergelijke aanwijzingen wel worden opgevolgd, zullen de desbetreffende werkzaamheden worden vergoed overeenkomstig artikel 6 van de SWIS B.V. Voorwaarden.

4.5        SWIS B.V. is gerechtigd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk door derden te laten uitvoeren althans derden bij de uitvoering van de Overeenkomst in te schakelen. In een zodanig geval blijft SWIS B.V. tegenover Opdrachtgever verantwoordelijk voor een juiste en tijdige uitvoering van de Overeenkomst. Bij fouten van deze derden is SWIS B.V. dan ook aansprakelijk alsof hij zelf de fouten heeft begaan.

4.6        Diensten zullen tussen Partijen gelden als geaccepteerd indien Opdrachtgever niet binnen vijf (5) werkdagen na aflevering van de betreffende Diensten schriftelijk gedetailleerd heeft onderbouwd waarom de Diensten niet worden geaccepteerd. Indien deze niet zijn geaccepteerd, dient SWIS B.V. de Diensten binnen een redelijke termijn te vervangen of aan te passen. Als Opdrachtgever de Diensten weer niet accepteert, zullen Partijen de acceptatieprocedure nogmaals doorlopen. Deze procedure zal telkens worden herhaald indien tijdens de hernieuwde acceptatietest wederom door Opdrachtgever wordt onderbouwd waarom de Diensten niet worden geaccepteerd.

4.7        In aanvulling op artikel 4.6 geldt dat als één van de Partijen na een redelijk aantal herstelpogingen (ten minste twee) verdere aanpassingen aan de Diensten niet meer zinvol acht, de betreffende Partij het recht om de Overeenkomst op te zeggen. In dat geval zullen de reeds geleverde Diensten pro rata worden afgerekend voor zover deze een zelfstandige waarde vertegenwoordigen. Na opzegging heeft Opdrachtgever niet langer het recht om de afgekeurde Diensten te gebruiken.

4.8        Het risico van verlies, diefstal, verduistering of beschadiging van zaken, producten, informatie/data, documenten of programma’s die in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst tot stand worden gebracht of gebruikt worden, gaat over op Opdrachtgever op het moment dat deze in de feitelijke beschikkingsmacht van Opdrachtgever of een hulppersoon van Opdrachtgever worden gebracht.

Artikel 5              Prijzen en betalingsvoorwaarden

5.1        Tenzij anders aangegeven zijn alle prijzen in euro’s, exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

5.2        Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, hebben prijsindicaties, begrotingen, budgetten en/of voorcalculaties van SWIS B.V. slechts een indicatief karakter en kunnen daaraan geen rechten of verwachtingen worden ontleend. Alleen wanneer Partijen dat zijn overeengekomen, is SWIS B.V. verplicht om Opdrachtgever te informeren wanneer een voorcalculatie of begroting overschreden wordt.

5.3        Partijen zullen in de Overeenkomst de datum of data waarop SWIS B.V. de vergoeding voor Diensten aan Opdrachtgever in rekening brengt, vastleggen. Facturen worden door Opdrachtgever betaald volgens de op de factuur vermelde betalingscondities. Bij gebreke van een specifieke regeling zal Opdrachtgever binnen veertien (14) dagen na factuurdatum betalen.

5.4        Indien Opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet tijdig betaalt, is Opdrachtgever, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag wettelijke rente verschuldigd. Indien Opdrachtgever na aanmaning of ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan SWIS B.V. de vordering uit handen geven, in welk geval Opdrachtgever naast het dan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden is tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, waaronder kosten voor incassobureaus, advocaten, juridisch adviseurs en andere externe deskundigen.

5.5        SWIS B.V. heeft het recht om Diensten die zich nog onder SWIS B.V. bevinden onder zich houden wanneer Opdrachtgever niet aan zijn betalingsverplichting voldoet, totdat Opdrachtgever wel aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan, ongeacht of de betalingsachterstand betrekking heeft op de Diensten die SWIS B.V. nog onder zich houdt.

5.6        SWIS B.V. is gerechtigd om gedurende de looptijd van een Overeenkomst de prijzen voor zijn Diensten jaarlijks, met ingang van 1 januari, te verhogen conform het prijsindexcijfer van het voorgaande kalenderjaar, zoals gepubliceerd door het CBS (Consumentenprijsindex “Alle huishoudens”), vermeerderd met ten hoogste vijftien procent (15%). SWIS B.V. is gerechtigd de kostenverhoging op een latere datum door te voeren indien hij dat vanuit administratief oogpunt wenselijk acht.

5.7        Aanmerkingen of klachten over verzonden facturen, nota’s en declaraties dienen binnen veertien (14) dagen na ontvangst van de betreffende factuur, nota of declaratie schriftelijk kenbaar te zijn gemaakt bij gebreke waarvan zij gelden als geaccepteerd. Dergelijke klachten schorten de verplichting tot betaling niet op.

5.8        SWIS B.V. is gerechtigd Opdrachtgever tussentijds en/of op basis van voorschotten te factureren, te verrekenen dan wel zekerheid voor nakoming door Opdrachtgever te verlangen.

5.9        Opdrachtgever gaat akkoord met elektronische facturatie door SWIS B.V..

Artikel 6              Wijziging van de opdracht, c.q. meerwerk

6.1        Opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de Overeenkomst kan worden beïnvloed indien tussentijds de omvang van de Overeenkomst wordt uitgebreid en/of gewijzigd. Indien de
tussentijdse wijziging het overeengekomen honorarium beïnvloedt, zal SWIS B.V. dit Opdrachtgever zo spoedig mogelijk melden.

6.2        Indien op grond van een wijziging van de Overeenkomst als gevolg van extra verzoeken of wensen van Opdrachtgever, door SWIS B.V. extra werkzaamheden moeten worden verricht (meerwerk), zullen deze werkzaamheden op nacalculatiebasis aan de hand van de op dat moment gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

6.3        SWIS B.V. is gerechtigd dit meerwerk zonder (voorafgaande) schriftelijke toestemming van Opdrachtgever uit te voeren voor zover de kosten die dit meerwerk met zich meebrengt niet meer bedragen dan tien procent (10%) van de oorspronkelijk overeengekomen totale vergoeding.

6.4        Indien de kosten voor meerwerk meer dan tien procent (10%) bedragen, zal SWIS B.V. Opdrachtgever daarvan op de hoogte stellen. Partijen zullen dan in onderling overleg de te nemen maatregelen bespreken.

Artikel 7              Verplichtingen Opdrachtgever

7.1        Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens en/of inlichtingen, waarvan SWIS B.V. aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, waaronder informatie ten aanzien van door SWIS B.V. in acht te nemen wet- en regelgeving die specifiek is voor de branche van Opdrachtgever, tijdig aan SWIS B.V. worden verstrekt en zal alle door SWIS B.V. verlangde medewerking verlenen.

7.2        Indien voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan SWIS B.V. worden verstrekt, heeft SWIS B.V. het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan geldende gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen.

7.3        Voor zover in het kader van de Overeenkomst door SWIS B.V. gebruikersnamen en/of wachtwoorden worden verstrekt, is Opdrachtgever verantwoordelijk voor deze gebruikersnamen en/of wachtwoorden en is hij geheel en zelfstandig aansprakelijk voor eventueel misbruik dat van de gebruikersnamen en wachtwoorden wordt gemaakt, tenzij zulk misbruik het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van SWIS B.V..

7.4        Voor zover in het kader van de Overeenkomst door SWIS B.V. gebruikersnamen en/of wachtwoorden worden verstrekt, is het Opdrachtgever zonder toestemming van SWIS B.V. verboden deze gebruikersnamen en/of wachtwoorden aan derden te verstrekken.

Artikel 8               (Tussentijdse) beëindiging en de gevolgen daarvan

8.1        Een Overeenkomst gaat in op de datum als beschreven in artikel 3.4 voor de periode zoals tussen Partijen schriftelijk is overeengekomen. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, kunnen Partijen de Overeenkomst niet tussentijds opzeggen. Opzegging van de Overeenkomst tegen het einde van de looptijd kan enkel schriftelijk met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden.

8.2        Indien Partijen géén afspraken over de looptijd van de Overeenkomst hebben gemaakt, wordt deze geacht te zijn aangegaan voor de periode die nodig is voor de levering van de Diensten, of als het om een duurovereenkomst gaat voor een periode van minimaal 12 maanden.

8.3        Tenzij Partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen, wordt een duurovereenkomst aan het einde van de looptijd steeds stilzwijgend met eenzelfde duur als de oorspronkelijke looptijd verlengd.

8.4        Elke Partij is gerechtigd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden in geval van faillissement of surséance van betaling van de andere Partij, alsmede in het geval van stillegging of liquidatie van het bedrijf van de andere Partij anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen. Daarnaast heeft SWIS B.V. het recht om de Overeenkomst te ontbinden als de beslissende zeggenschap over het bedrijf van Opdrachtgever wijzigt.

8.5        Ontbinding van de Overeenkomst op grond van toerekenbare tekortkoming is alleen geoorloofd na een zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn wordt gesteld voor zuivering van de tekortkoming, tenzij anders bepaald in deze SWIS B.V. Voorwaarden of anders is voorgeschreven in de wet.

8.6        In geval van ontbinding van de Overeenkomst, vindt geen ongedaanmaking plaats van hetgeen SWIS B.V. reeds heeft geleverd en/of heeft verricht en de daarmee samenhangende betalingsverplichting, tenzij Opdrachtgever bewijst dat SWIS B.V. ten aanzien van het wezenlijke deel van die prestaties in verzuim is. Bedragen die SWIS B.V. vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen SWIS B.V. ter uitvoering van de Overeenkomst reeds naar behoren heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

8.7        In het geval van opzegging of ontbinding van de Overeenkomst, komen alle aan Opdrachtgever verleende rechten te vervallen. Opdrachtgever is niet langer gerechtigd om van de Dienst gebruik te maken.

8.8        Artikelen die gezien hun aard bestemd zijn om na het einde van de Overeenkomst van toepassing te blijven, blijven onverminderd van kracht na beëindiging van de Overeenkomst.

Artikel 9              IE-Rechten

9.1        Tenzij in de Overeenkomst anders is bepaald, berusten alle IE-Rechten die rusten op al de in het kader van de Overeenkomst verleende Diensten alsmede op alle andere materialen of informatie die SWIS B.V. ter beschikking heeft gesteld, uitsluitend bij SWIS B.V. en/of zijn licentiegevers.

9.2        Niets in de Overeenkomst impliceert een overdracht van IE-Rechten. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend het niet-exclusieve en niet-overdraagbare gebruiksrecht op de Diensten voor de in de Overeenkomst vastgestelde doeleinden en onder de in de Overeenkomst bepaalde voorwaarden. Indien niet schriftelijk anders is bepaald, geldt het verleende gebruiksrecht alleen voor Nederland en slechts voor de looptijd van de Overeenkomst.

9.3        Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent IE-Rechten uit de resultaten van Diensten te verwijderen of te wijzigen.

9.4        SWIS B.V. doet uitdrukkelijk geen afstand van zijn persoonlijkheidsrechten genoemd in artikel 25 Auteurswet.

9.5        Het is SWIS B.V. toegestaan de Diensten en de voor de uitvoering van de Overeenkomst gebruikte materialen, zoals ontwerpen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden, rapporten, formats en interviews, te gebruiken ten behoeve van eigen promotie en/of publiciteit, tenzij anders bepaald in de Overeenkomst.

9.6        SWIS B.V. behoudt zich het recht voor om technische beschermingsmaatregelen in de Diensten aan te brengen. Het is Opdrachtgever niet toegestaan deze technische beschermingsmaatregelen te omzeilen of voor dat doel middelen aan te bieden.

Artikel 10           Privacy

10.1      Indien in het kader van het verrichten van de Diensten door SWIS B.V. Persoonsgegevens van klanten van Opdrachtgever moeten worden verwerkt, moet SWIS B.V. als “verwerker” in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en Opdrachtgever als “verwerkingsverantwoordelijke” worden aangemerkt.

10.2      Opdrachtgever en SWIS B.V. gaan, overeenkomstig artikel 28 lid 3 Algemene Verordening Gegevensbescherming, een verwerkersovereenkomst aan waarin de verwerking van Persoonsgegevens door SWIS B.V. geregeld wordt in overeenstemming met relevante regelgeving.ens door SWIS B.V. geregeld wordt in overeenstemming met relevante regelgeving.

Artikel 11            Vertrouwelijkheid

11.1      Partijen zullen alle informatie die zij van elkaar verkrijgen in welke vorm dan ook - schriftelijk, mondeling, elektronisch of tastbaar -, waaronder begrepen - maar niet beperkt tot - software, (source)code, programma’s, applicaties, klantgegevens, knowhow, technische specificaties, documentatie (“Vertrouwelijke Informatie”) als strikt vertrouwelijk behandelen en geheim houden.

11.2      Partijen zullen de Vertrouwelijke Informatie alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor zij zijn verstrekt en zij zullen daarbij tenminste dezelfde zorgplicht en waarborg in acht nemen die gelden ten aanzien van eigen interne vertrouwelijke informatie. Partijen zullen de Vertrouwelijke Informatie alleen verstrekken aan werknemers voor zover dat noodzakelijk is in het kader van de (uitvoering van de) Overeenkomst.

11.3 De verplichtingen tot geheimhouding van de Vertrouwelijke Informatie zijn niet van toepassing in zoverre de Partij die informatie ontving, kan aantonen dat de betreffende informatie:

 1. reeds aan hem bekend was ten tijde van ontvangst;
 2. reeds publiekelijk bekend was ten tijde van ontvangst;
 3. publiekelijk bekend is geworden na ontvangst zonder dat dit aan de ontvangende Partij kan worden toegerekend;
 4. op een rechtmatige wijze van een derde partij is ontvangen tezamen met het recht om het vrij van enige verplichting tot geheimhouding te openbaren;
 5. openbaar is gemaakt met goedkeuring van de verstrekkende Partij.


11.4      Indien de ontvangende Partij van een bevoegde instantie een bevel tot afgifte van Vertrouwelijke Informatie ontvangt, is zij gerechtigd daartoe over te gaan. De ontvangende Partij is echter verplicht om de verstrekkende Partij zo snel mogelijk over het bevel te informeren, tenzij het bevel of de wet dit uitdrukkelijk verbiedt. Indien de verstrekkende Partij maatregelen (bijvoorbeeld via een kort geding) neemt tegen het bevel, zal de ontvangende Partij wachten met afgifte tot over deze maatregelen is beslist, voor zover dit rechtens mogelijk is.

11.5      Elk der Partijen zal gedurende de looptijd van de Overeenkomst evenals 1 (een) jaar na het einde daarvan slechts na voorafgaande toestemming van de andere Partij, medewerkers van de andere partij die betrokken zijn of zijn geweest bij de uitvoering van de Overeenkomst, in dienst nemen danwel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken.

 

Artikel 12           Aansprakelijkheid

12.1      De aansprakelijkheid van SWIS B.V. voor schade of andere claims wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van zijn verplichtingen (inclusief eventuele overeengekomen garantieverplichtingen) en/of uit hoofde van onrechtmatige daad is beperkt tot de vergoeding van door Opdrachtgever geleden directe schade tot maximaal het bedrag dat in het voorkomende geval door de verzekering van SWIS B.V. wordt uitgekeerd. Indien de verzekeraar van SWIS B.V. niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid van SWIS B.V. beperkt tot het bedrag van de voor de uitvoering van de Overeenkomst bedongen vergoeding, waarbij in geval van duurovereenkomsten de bedongen vergoeding voor een jaar zal gelden.

12.2      Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

 1. redelijke kosten die Opdrachtgever zou moeten maken om de prestatie van SWIS B.V. aan de Overeenkomst te laten beantwoorden; deze vervangende schade wordt echter niet vergoed indien de Overeenkomst door of op vordering van Opdrachtgever wordt ontbonden;
 2. redelijke kosten die Opdrachtgever heeft gemaakt voor het noodgedwongen langer operationeel houden van zijn oude systeem of systemen en daarmee samenhangende voorzieningen doordat SWIS B.V. op een voor hem bindende uiterste leverdatum niet heeft geleverd, verminderd met eventuele besparingen die het gevolg zijn van de vertraagde levering;
 3. redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze Overeenkomst;
 4. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze Overeenkomst.


12.3      Iedere aansprakelijkheid van SWIS B.V. voor andere dan directe schade (“indirecte schade”), waaronder begrepen - maar niet beperkt tot - gevolgschade, verlies en/of beschadiging van gegevens, winstderving en omzetderving, is uitgesloten.

12.4      De in voorgaande leden van dit artikel genoemde beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van SWIS B.V. of diens leidinggevenden (“eigen handelen”).

12.5      De aansprakelijkheid van SWIS B.V. wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst ontstaat in alle gevallen slechts indien Opdrachtgever SWIS B.V. onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn ter zuivering van de toerekenbare tekortkoming wordt gesteld, en SWIS B.V. ook na die termijn toerekenbaar te kort blijft schieten in de nakoming van zijn verplichtingen, behoudens in geval van een blijvende toerekenbare tekortkoming. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat SWIS B.V. in staat is adequaat te reageren.

12.6      Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij SWIS B.V. meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen SWIS B.V. vervalt door het enkele verloop van twaalf (12) maanden na het ontstaan van de vordering.

Artikel 13           Overmacht

13.1      Er is geen sprake van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst door Partijen indien sprake is van overmacht.

13.2      Onder overmacht wordt onder meer begrepen onderbrekingen van de toelevering van elektriciteit, stakingen, oproer, overheidsmaatregelen, brand, natuurrampen, overstromingen, tekortkomingen van toeleveranciers van Partijen, tekortkomingen van door Partijen ingeschakelde derden, storingen in verbinding met internet, hardwarestoringen, storingen in (telecommunicatie)netwerken en andere onvoorziene omstandigheden.

13.3      Indien de overmacht tenminste dertig (30) dagen voortduurt, zijn Partijen gerechtigd de Overeenkomst op te zeggen, zonder dat zij gehouden zijn tot vergoeding van enige schade of compensatie ter zake deze opzegging.

13.4      Indien SWIS B.V. ten tijde van de overmacht nog gedeeltelijk kan presteren, dan wel heeft gepresteerd, is hij gerechtigd deze prestatie te verrichten en afzonderlijk te factureren, als betrof het een afzonderlijke Overeenkomst.

Artikel 14           Overdracht van rechten en verplichtingen

14.1      De rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst kunnen door Partijen slechts aan derden worden ge(sub)licentieerd en/of overgedragen, indien de wederpartij hiermee schriftelijk akkoord gaat.

14.2      In afwijking het hiervoor bepaalde, heeft SWIS B.V. het recht om zijn rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan een moeder-, dochter-, of zusterorganisatie, of aan een derde partij die de relevante bedrijfsactiviteiten van SWIS B.V. overneemt, zonder dat hiervoor toestemming of medewerking van Opdrachtgever nodig is.

Artikel 15            Schikking en bemiddeling

15.1      Indien een geschil tussen Partijen niet naar tevredenheid kan worden opgelost, zal het geschil, alvorens het voor te leggen aan de rechter, worden voorgelegd aan daartoe gemachtigde vertegenwoordigers van Partijen om de mogelijkheden van een schikking te beproeven, dan wel aan een onafhankelijke mediator ter bemiddeling.

Artikel 16           Toepasselijk recht en bevoegde rechter

16.1      Op deze Algemene Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing

16.2      De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.

16.3      Enige geschillen die tussen SWIS B.V. en Opdrachtgever ontstaan in het kader van of in verband met deze Overeenkomst zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar SWIS B.V. gevestigd is.